logo

Siêu Thần
3Q

Thu
Nhỏ
Hiện

ĐẶC QUYỀN VIP

2022-03-24 16:37:29

ĐẶC QUYỀN VIP 

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Siêu Thần 3Q, giúp các Chúa Công khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng gia tăng Lực Chiến. khi trở thành VIP, Chúa Công sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà nhiều bằng hữu khác không có. Hãy để Tiểu Mẫn giới thiệu cho các Chúa Công về Hệ Thống VIP và các Đặc Quyền dành cho VIP nhé!

1. Vip 0

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền
 •  Mỗi ngày nhận 1 lần phúc lợi Vip 0

2. Vip 1

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền
 •  Mỗi ngày nhận 1 lần phúc lợi Vip 1
 •  Thể lực tối đa tăng 60
 •  Mỗi ngày được mua 1 lần thể lực
 •  Mỗi ngày được cài lại Trảm tướng 2 lần
 •  Mỗi ngày làm mới du thương 20 lần
 •  Mỗi ngày làm mới shop Thần binh 5 lần
 •  Mỗi ngày được mua 3 lần so tài
 •  Mỗi ngày được mua 2 lượt liên đấu 3V3
 •  Mỗi ngày được mua 1 lượt đấu hạng Liên server
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt Trục lộc trung nguyên
 •  Mỗi ngày được khiêu chiến đấu trường 5 lần
 •  Mỗi ngày được mua 2 lượt khiêu chiến Đấu trường
 •  Mỗi ngày được mua 1 lượt vượt ải PB
 •  Mỗi ngày được mua 1 lượt săn bắt quân đoàn
 •  Mỗi ngày được mua 2 lần diệt boss
 •  Mỗi ngày được tham gia đón Thần Tài 20 lần
 •  Cường hóa trang bị có 20% tăng thêm 1 cấp
 •  Tranh đoạt lãnh thổ được giúp đỡ bạn bè 10 lần
 •  Mỗi ngày được mua 2 lượt Tranh đoạt lãnh thổ
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 2 lượt phục thù cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua Hộp lệnh treo thưởng 4 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp lệnh công thành 2 lần
   

3. Vip 2

Đặc quyền: 

 •  Nhận thưởng đặc quyền
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi Vip 2
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt so tài bạn bè
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 30 lần
 • Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 15 lần
 • Mỗi ngày được mua 4 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 • Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 40 lần
 • Lợi ích tranh đoạt thành trì tăng lên 120%
 • Tranh đoạt lãnh thổ được giúp đỡ bạn bè14 lần
 • Mỗi ngày được mua 3 lượt diệt boss
 • Mỗi ngày được mua 8 lượt cướp lương
 • Mỗi ngày được mua 4 lượt phục thù cướp lương
 • Mỗi ngày được mua 8 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 • Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 8 lần
 • Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 4 lần
 • Được hưởng toàn bộ quyền VIp 1

4. Vip 3

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 3
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP3
 •  Giới hạn thể lực tăng lên 70
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt Liên Đấu 3V3
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt Đấu Hạng Liên Server
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Mỗi ngày được mua 3 lượt vượt ải PB
 •  Cường hóa trang bị có 30% tăng thêm 1 cấp
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 35 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Nhà Buôn Thần Binh 20 lần
 •  Mỗi ngày được khiêu chiến Đấu Trường 6 lần
 •  Mỗi ngày được mua 5 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 50 lần
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 130%
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 10 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 5 lần
 •  Tranh đoạt lãnh thổ được giúp đỡ bạn bè 16 lần
 •  Mỗi ngày được mua 3 lượt tranh đoạt thành trì
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt phục thù cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 3 lượt săn bắn Quân Đoàn
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP2

5. VIP 4

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 4
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP4
 •  Mở quét nhanh Trảm Tướng
 •  Mỗi ngày được mua 1 lượt khiêu chiến ải Tinh Anh
 •  Mỗi ngày được mua 5 lượt so tài bạn bè
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt diệt boss
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 50 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 25 lần
 •  Mỗi ngày được mua 12 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Tranh đoạt lãnh thổ được giúp đỡ bạn bè 18 lần
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 70 lần
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được ký gửi 5 vật phẩm
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 140%
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 12 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 6 lần
 •  Mỗi ngày được mua 12 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP3

6. VIP 5

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền vip 5
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP5
 •  Giới hạn thể lực tăng lên 80
 •  Mỗi ngày được mua thể lực 4 lần
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt Liên Đấu 3V3
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt Đấu Hạng Liên Server
 •  Mỗi ngày được mua 14 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 65 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 30 lần
 •  Tranh đoạt lãnh thổ được giúp đỡ bạn bè 20 lần
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt vượt ải PB
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 100 lần
 •  Mỗi ngày được khiêu chiến Đấu Trường 7 lần
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 150%
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 14 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 8 lần
 •  Mỗi ngày được mua 14 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt phục thù cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt săn bắn Quân Đoàn
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP4

7. VIP 6

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 6
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP6
 •  Mở bồi dưỡng 10 lần
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt so tài bạn bè
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 22 lần
 •  Mỗi ngày được mua 5 lượt diệt boss
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 80 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 35 lần
 •  Mỗi ngày được mua 16 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 130 lần
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 160%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 6 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 16 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 10 lần
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt tranh đoạt thành trì
 •  Mỗi ngày được mua 16 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 12 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP5

8. VIP 7

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 7
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP7
 •  Được cài lại x2 nạp đầu 1 lần
 •  Giới hạn thể lực tăng lên 90
 •  Mỗi ngày được mua thể lực 6 lần
 •  Mỗi ngày được cài lại Trảm Tướng 3 lần
 •  Mỗi ngày được mua 2 lượt khiêu chiến ải Tinh Anh
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt Liên Đấu 3V3
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt Đấu Hạng Liên Server
 •  Mỗi ngày được mua 18 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 24 lần
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt săn bắn Quân Đoàn
 •  Cường hóa trang bị có 10% tăng thêm 2 cấp
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 180 lần
 •  Mỗi ngày được khiêu chiến Đấu Trường 8 lần
 •  Mỗi ngày được mua 12 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 90 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 40 lần
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 170%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 7 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 18 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 12 lần
 •  Mỗi ngày được mua 18 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 14 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP6

9. VIP 8

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 8
 •  Kích hoạt khung hình đại diện VIP quý tộc
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP8
 •  Thêm 1 lần cài lại nạp đầu
 •  Mỗi ngày được mua 7 lượt so tài bạn bè
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 26 lần
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt diệt boss
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 230 lần
 •  Mỗi ngày được mua 14 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 100 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 50 lần
 •  Mỗi ngày được mua 20 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 180%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 8 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 20 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 14 lần
 •  Mỗi ngày được mua 5 lượt tranh đoạt thành trì
 •  Mỗi ngày được mua 20 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 16 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP7

10. VIP 9

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 9
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP9
 •  Thêm 1 lần cài lại nạp đầu
 •  Mỗi ngày được mua thể lực 8 lần
 •  Mỗi ngày được cài lại Trảm Tướng 4 lần
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt Liên Đấu 3V3
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt Đấu Hạng Liên Server
 •  Mỗi ngày được mua 22 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 28 lần
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt săn bắn Quân Đoàn
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 280 lần
 •  Mỗi ngày được mua 16 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 110 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 60 lần
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 190%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 9 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 22 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 16 lần
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt tranh đoạt lãnh thổ
 •  Mỗi ngày được mua 22 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 18 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP8

11. VIP 10

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 10
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP10
 •  Thêm 1 lần cài lại nạp đầu
 •  Giới hạn thể lực tăng lên 100
 •  Mỗi ngày được mua 3 lượt khiêu chiến ải Tinh Anh
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt so tài bạn bè
 •  Mỗi ngày được mua 5 lượt vượt ải PB
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 30 lần
 •  Mỗi ngày được mua 7 lượt diệt boss
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 330 lần
 •  Mỗi ngày được khiêu chiến Đấu Trường 9 lần
 •  Mỗi ngày được mua 18 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 120 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 70 lần
 •  Mỗi ngày được mua 24 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 200%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 10 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 24 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 18 lần
 •  Mỗi ngày được mua 7 lượt tranh đoạt lãnh thổ
 •  Mỗi ngày được mua 24 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 20 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP9

12. VIP 11

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 11
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP11
 •  Thêm 1 lần cài lại nạp đầu
 •  Mỗi ngày được mua thể lực 10 lần
 •  Mỗi ngày được cài lại Trảm Tướng 5 lần
 •  Mỗi ngày được mua 9 lượt so tài bạn bè
 •  Mỗi ngày được mua 12 lượt Liên Đấu 3V3
 •  Mỗi ngày được mua 14 lượt Đấu Hạng Liên Server
 •  Mỗi ngày được mua 26 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 32 lần
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt diệt boss
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt săn bắn Quân Đoàn
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 400 lần
 •  Mỗi ngày được mua 20 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 130 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 80 lần
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 210%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 12 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 28 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 20 lần
 •  Mỗi ngày được mua 8 lượt tranh đoạt lãnh thổ
 •  Mỗi ngày được mua 26 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 22 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP10

13. VIP 12

Đặc quyền:

 •  Nhận thường đặc quyền VIP 12
 •  Kích hoạt khung hình đại diện VIP Cao Cấp
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP12
 •  Thêm 1 lần cài lại nạp đầu
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt so tài bạn bè
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 34 lần
 •  Mỗi ngày được mua 9 lượt diệt boss
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 500 lần
 •  Mỗi ngày được mua 22 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 140 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 90 lần
 •  Mỗi ngày được mua 28 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 220%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 14 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 32 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 22 lần
 •  Mỗi ngày được mua 9 lượt tranh đoạt lãnh thổ
 •  Mỗi ngày được mua 28 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 24 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP11

14. VIP 13

Đặc quyền:

 •  Nhận thưởng đặc quyền VIP 13
 •  Mỗi ngày được nhận 1 lần phúc lợi VIP13
 •  Thêm 1 lần reset nạp đầu
 •  Mỗi ngày được mua 4 lượt khiêu chiến ải Tinh Anh
 •  Mỗi ngày được mua 11 lượt so tài bạn bè
 •  Mỗi ngày được mua 16 lượt Liên Đấu 3V3
 •  Mỗi ngày được mua 18 lượt Đấu Hạng Liên Server
 •  Mỗi ngày được mua 30 lượt Trục Lộc Trung Nguyên
 •  Mỗi ngày được mua 6 lượt vượt ải PB
 •  Tranh đoạt thành trì được giúp đỡ bạn bè 36 lần
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt diệt boss
 •  Mỗi ngày được mua 12 lượt săn bắn Quân Đoàn
 •  Mỗi ngày được tham gia Đón Thần Tài 600 lần
 •  Mỗi ngày được mua 24 lượt khiêu chiến Đấu Trường
 •  Mỗi ngày được làm mới Du Thương 150 lần
 •  Mỗi ngày được làm mới Shop Thần Binh 100 lần
 •  Lợi ích tranh đoạt lãnh thổ tăng lên 230%
 •  Mỗi ngày được ký gửi 17 vật phẩm
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Treo Thưởng 36 lần
 •  Mỗi ngày được mua Hộp Lệnh Công Thành 24 lần
 •  Mỗi ngày được mua 10 lượt tranh đoạt lãnh thổ
 •  Mỗi ngày được mua 30 lượt cướp lương
 •  Mỗi ngày được mua 26 lượt phục thù cướp lương
 •  Được hưởng toàn bộ quyền VIP12

Chúc chúa công có trải nghiệm chơi game vui vẻ <3